Quickscan

Bij ruimtelijke ingrepen is de initiatiefnemer in het kader van de omgevingswet verantwoordelijk voor een toetsing van de aanwezige (beschermde) flora en fauna in het beoogde plangebied en de directe omgeving. Dit gebeurt door het afleggen van een kort veldbezoek aan het plangebied, de zogeheten quickscan flora en fauna of ecologische quickscan.
Elsken Ecologie is gevestigd in Amsterdam, Edam en Terschelling en daarmee Noord-Holland en Friesland tegen scherpe tarieven inzetbaar!

Tijdens deze ecologische quickscan flora en fauna wordt door middel van een veldbezoek in kaart gebracht welke beschermde natuurwaarden in het plangebied aanwezig zijn of, op basis van verspreiding en/of fysieke kenmerken van het plangebied, zijn te verwachten. Of dat de aanwezigheid van beschermde soorten kan worden uitgesloten ofwel dat de ruimtelijke ingrepen geen negatieve effecten hebben op beschermde soorten en/of gebieden. Denk daarbij aan het Natuurnetwerk Nederland en de Natura-2000. Daarnaast worden gegevens verzameld uit onder andere verspreidingsatlassen, literatuur en internetbronnen. 

Afhankelijk van de aanwezige soorten in het plangebied en de directe omgeving, en de aard van de ingreep wordt een op maat gesneden advies, een zogenaamde expert judgement, gegeven voor de werkzaamheden of de noodzaak voor verder onderzoek. Elsken Ecologie voert quickscans flora en fauna uit door heel Nederland.