SNL monitoring

Binnen het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is het mogelijk om als agrariër, particuliere natuurbeheerder of natuurorganisatie subsidie aan te vragen voor (agrarisch) natuurbeheer. Op basis van een bepaald beheerpakket wordt subsidie verleend om het (natuur)beheer uit te voeren. Voor agrariërs is dat het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Een onderdeel bij de SNL en de ANLb is de ecologische monitoring en bijbehorende eindevaluaties van de gestelde natuurdoelen. Door middel van o.a het monitoren van soorten als dagvlinders, libellen, sprinkhanen, broedvogels en/of vegetatie kunnen onze ecologen voor u in kaart brengen of de doelen die voor de SNL subsidie werden gesteld zijn behaald.

Elsken Ecologie heeft de expertise om de monitoring van de verschillende SNL soortgroepen uit te voeren. Daarnaast kunnen wij vegetatiekarteringen ten behoeve van de SNL adequaat uitvoeren en conclusies trekken op basis van de verzamelde gegevens.