Inventarisatie & monitoring

Vanuit de Wet Natuurbescherming is het verplicht om bij ruimtelijke ontwikkelingen vooraf te laten inventariseren welke beschermde soorten er in (de nabijheid van) een plangebied voorkomen. Verblijfplaatsen en/of nesten genieten wettelijke bescherming. Ook met het oog op het beheer van een (natuur)gebied kan het wenselijk zijn te laten inventariseren welke soorten er aanwezig zijn. Bijvoorbeeld bij de subsidie natuur & landschap, kortweg SNL, of om na te gaan of het in een (natuur)gebied gevoerde beheer wel het wenselijke effect heeft kunt u verschillende soorten gedurende langere tijd laten monitoren.

Elsken Ecologie is bekend met de leefgewoonten en habitateisen van verschillende soortgroepen flora en fauna en de passende methoden van inventariseren of monitoren.