Marters

Naast o.a Noord-Holland en Utrecht is nu ook Friesland een van de provincies waar de marters wezel, hermelijn, bunzing, boommarter en steenmarter zijn beschermd. Dit kan bij uw ruimtelijke plannen betekenen dat u rekening moet houden met de (mogelijke) aanwezigheid van (een van) deze soorten. Om aan te tonen of uit te sluiten dat deze soorten voorkomen in uw plangebied kan Elsken Ecologie een inventarisatie uitvoeren. Dit gebeurt volgens de leidraad van de omgevingsdienst Noord-Holland, de ODNHN, welke in Noord-Holland het bevoegd gezag is betreffende de Omgevingswet. En volgens de richtlijnen van de Handreiking Kleine Marters van Provincie Friesland/provincie Fryslân. Elsken Ecologie beschikt over meerdere zogenaamde wildlife camera’s, sporenbuizen en Mostela’s. En met filialen op Terschelling (Provincie Fryslân) en in Noord-Holland (Amsterdam) kunnen we deze inventarisaties in alle provincies waar marters bescherming genieten scherp aanbieden. Op de pagina “nieuws’ zijn beelden te zien van een eerder op beeld vastgelegde steenmarter, boommarters en wezel. Onderstaand de beelden van twee boommarters. Deze beelden zijn vastgelegd met hoogwaardige apparatuur. De handreiking kleine marters vraagt de inzet van een camera per hectare waardoor het in te zetten aantal camera’s snel kan oplopen. Elsken Ecologie beschikt over ruim voldoende camera’s zodat grote plangebieden efficiënt kunnen worden geïnventariseerd.