Zoogdieren

Veel van de in Nederland voorkomende zoogdieren genieten wettelijke bescherming. Het kan daarom noodzakelijk zijn bij ruimtelijke ingrepen te inventariseren naar de aanwezigheid van zoogdieren. Ook kan het inventariseren van deze soortgroep informatie opleveren over de effecten van het gevoerde beheer of het functioneren van faunapassages.
Veel zoogdieren leiden een verborgen bestaan. Ze laten zich moeilijk zien, maken geen of weinig geluid of zijn nachtactief. Elsken Ecologie beschikt over de kennis en materialen om deze diverse soortgroep te inventariseren.

Muizen worden geïnventariseerd middels de IBN-methode. Gedurende vijf dagen vangen in het najaar worden de vallen gecontroleerd op de aanwezigheid van spits- slaap-, ware-, en woelmuizen. Dit wordt gedaan met zogenaamde life-traps. Deze diervriendelijke vallen zijn ontworpen om de dieren in leven te houden totdat onze ecologen deze op naam brengen en weer loslaten in hun leefgebied.

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. In Noord-Holland betekend dat dat nu ook de marters wezel, hermelijn en bunzing bescherming genieten. Dit kan bij uw ruimtelijke plannen betekenen dat u rekening dient te houden met de mogeljike aanwezigheid van deze soorten. Om aan te tonen of uit te sluiten dat deze soorten in uw werkgebied voorkomen kan Elsken Ecologie een inventarsatie uitvoeren. Dit gebeurt volgens de leidraard van de regionale uitvoerings dienst Noord-Holland, RUD-NH. Elsken Ecologie beschikt daarvoor over meerdere wildlife camera’s, sporenbuizen en zogenaamde Mostela’s die nodig zijn voor dergelijke onderzoeken.