Mitigatie

In een mitigatieplan wordt aangegeven hoe negatieve effecten van de ruimtelijke ingrepen op beschermde flora en fauna zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Mitigatie is dus in tegenstelling tot compensatie voorafgaand aan ruimtelijke ingrepen. Dit kan nodig zijn voor het verkrijgen van een ontheffing voor uw ruimtelijke plannen bij het bevoegd gezag, veelal de provincie of omgevingsdienst. Elsken Ecologie kan u adviseren over de te nemen mitigerende maatregelen of in samenspraak met u de plannen zo vorm te geven dat mitigerende (en compenserende) maatregelen overbodig worden. Ook het ontheffingstraject of het aanvragen van de ontheffing kan worden begeleid.

Compensatie

compensatie, compenseren

Wanneer er door toedoen van ruimtelijke ingrepen voor beschermde soorten belangrijke natuurwaarden verloren gaan, moet worden gecompenseerd door vergelijkbare natuurwaarden (elders) te realiseren en kan ecologische begeleiding door het bevoegd gezag als eis gesteld worden. Elsken Ecologie is bekend met de eisen die de verschillende soorten beschermde flora en fauna van Nederland stellen aan hun leefomgeving. Mocht uit toetsing van een quickscan of inventarisatie  blijken dat er beschermde soorten in uw plangebied voorkomen dan kan aan de hand van uw plannen een passend compensatie- en/of mitigatieplan worden geschreven.